จำนวนผู้เข้าชม
เปิดเมื่อ1/10/2013
อัพเดท7/10/2021
ผู้เข้าชม390157
แสดงหน้า608703
เมนู
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร (เข้าชม 128 ครั้ง)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด

สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 
          พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เป็นกฎหมายรองรับ 'สิทธิได้รู้' ของประชาชน โดยกำหนดสิทธิข้อมูลข่าวสารของราชการ และกำหนดหน้าที่ของหน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อรองรับและคุ้มครองสิทธิของประชาชนไปพร้อมกัน โดยมีแนวคิดหลักการเพื่อ
           1. ให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐ โดยกำหนดข้อยกเว้นให้ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐให้เป็นไปอย่างโปร่งใส อันเป็นหลักการพื้นฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาสังคมประชาธิปไตย 
           2 รองรับสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ในครอบครองของหน่วยงานรัฐ ได้แก่              
             - สิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐนำลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
             - สิทธิในการตรวจดูข้อมูล 
             - สิทธิในการขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการนอกจากข้อมูลที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา หรือจัดไว้ให้ประชาชนได้ตรวจดู 
             - สิทธิในการขอรับสำเนาหรือขอให้รับรองสำเนาถูกต้อง 
             - สิทธิในการขอดูหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากหน่วยงานของรัฐ 
             - สิทธิการคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของตนภายในเวลาที่กำหนด 
             - สิทธิในการร้องเรียน 
             - สิทธิในการอุทธรณ์ 
           3. ข้อมูลข่าวสารของราชการเกือบทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ จะต้องสามารถเปิดเผยได้ ภายใต้หลักการที่ว่า'เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น' โดยยกเว้นจะมีได้เฉพาะในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดว่าไม่ต้องเปิดเผยเท่านั้น  ​
                ►  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
                ► พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ พ.ศ. 2558
                ► ความเป็นมาของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
                ► ขั้นตอนการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
                ► คำสั่ง จัดตั้งข้อมูลข่าวสาร ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2558  
                ► ประกาศ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2558 
                ► แบบฟอร์มหนังสืออุทธรณ์ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ
               
 ► แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน (ด้วยตนเอง) ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ

                 ►  แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน (โทรศัพท์) ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ
                ► แบบคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด 
             มาตรา 7
                1. โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
             
  2. สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
                3. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
                4. กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่งฯลฯ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
                    คำสั่ง จัดตั้งข้อมูลข่าวสาร แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
                    - ประกาศ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
              มาตรา 9
                1. ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
                2. นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องพิมพ์ลงในราชกิจจานุเบกษาตามาตรา 7(4)
                3. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
                4. คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีผลกระทบถึงสิทธิหรือหน้าที่ของเอกชน
                    - คู่มือการขอรับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
                    - คู่มือปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการประจำปี พ.ศ. 2560
                 5. สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตรา 7 วรรคสอง
                 6. สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชน ในการจัดทำบริการสาธารณะ
                 7. มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีฯ
                     - กรอบแนวทางในการจัดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในภาพรวม
                     - การใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสที่กำหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของหน่วยงานภาครัฐ
                     - รายงานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
                     - รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
                 8. ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด
                     ► แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
                     ► ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ
                     ► ประกาศประกวดราคา
                     ► ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
                     ► ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส)
                     ► สรุปผลการจัดศื้อจัดจ้างฯ รายเดือน
                     ► รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี

 
ปลัด อบต.เกาะเปริด
พ.จ.อ.จำรัส ฤทธิ์รอด
    พ.จ.อ.จำรัส ฤทธิ์รอด
ปฎิทิน
October 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
โพล
จดหมายข่าว
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน